Kobu Shin Koryu (KSK) Dojo

Sensei

Juan Miranda

Nihon Jujutsu 7ºDAN

Aikijujutsu 6ºDAN

Iaido- Iaijutsu 6ºDAN

Kenpo Karate Bujutsu 1ºDAN

Kobudo 4ºDAN

Koryu 5ºDAN

Disciplinas

 • NIHON JUJUTSU
 • AIKIDO-AIKIJUJUTSU
 • IAIDO-IAIJUTSU
 • KENPO KARATE BUJUTSU
 • KOBUDO
 • KORYU
 • Sensei

  ksk-sensei-2
  Carlos Díaz
  4ºDAN Aikijujutsu 3ºDAN Iaijutsu 2ºDAN Nihon Jujutsu 1ºDAN Shibukawa Ichi Ryu

  Disciplinas

 • NIHON JUJUTSU
 • AIKIDO-AIKIJUJUTSU
 • IAIDO-IAIJUTSU
 • KORYU
 • Sensei

  ksk-maite
  Maite Oller
  3ºDAN Karate Jutsu 2ºDAN Nihon JuJutsu 1ºDAN Iai Jutsu 1ºDAN Aiki Jujutsu 1ºDAN KORYU

  Disciplinas

 • NIHON JUJUTSU
 • AIKIDO-AIKIJUJUTSU
 • IAIDO-IAIJUTSU
 • KENPO KARATE BUJUTSU
 • KORYU
 • Scroll al inicio