Bushi Dojo

Sensei

Pablo García R.

 • Nihon Jujutsu Shindogoshinkai 4ºDAN
 •  Iai-Jutsu Shindogoshinkai 4º DAN
 • Aikijujutsu Shindogosohinkai 2º DAN
 •  Iaido Shibukawa Ichi-Ryu 1º DAN
 •  Tessen Shibukawa Ichi-Ryu 1º DAN

Disciplinas

 • NIHON JUJUTSU
 • AIKIDO-AIKIJUJUTSU
 • IAIDO-IAIJUTSU
 • KOBUDO
 • KORYU
 • Scroll al inicio